3 thoughts on “Karlsruhe อีกครั้ง & การ activate บัญชีธนาคารเมื่ออยู่ในเยอรมนี

  1. ถามนิดนึงค่ะ “Anmeldungsbestätigung” อันนี้คือคนละใบกับการขอ resident permit หรือเปล่าคะ?

    • ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามถูกรึเปล่า ถ้าถามว่าสองอย่างนี้คืออย่างเดียวกันรึเปล่า ตอบว่าไม่ใช่นะครับ Anmeldungsbestätigung เป็นการไปลงทะเบียนบ้านที่อยู่เฉยๆ ไม่
      ใช่การขอ resident permit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s